Příkaz MDČR k provádění letů

Vážení uživatelé letiště,
po dobu zákazu volného pohybu osob na území České republiky vydalo Ministerstvo dopravy ČR následující příkaz k provádění letů v rámci provozování letadel a SLZ:

 1. Provoz probíhá bez
  1. přístupu veřejnosti na letiště nebo vzletovou a přistávací plochu,
  2. přítomnosti osob, které se v danou dobu nepodílejí na zajištění leteckého provozu nebo udržení provozuschopnosti letiště, vzletové a přistávací plochy a letecké techniky.
 2. Provoz probíhá tak, aby počet osob na jednom letišti nebo vzletové a přistávací ploše byl minimalizován.
 3. Je vedena evidence všech přítomných osob zajišťujících letecký provoz na letišti nebo se podílejících na udržení provozuschopnosti letiště a letecké techniky u osoby zodpovědné za provoz letiště.
 4. Let i jeho příprava musí být plánován tak, aby byla minimalizována možnost přímého kontaktu posádky letadla nebo SLZ s dalšími osobami, které se podílejí na organizaci leteckého provozu.
 5. V případě přeletu kluzáků a bezmotorových SLZ si musí pilot předem zajistit individuální dopravu z místa přistání.
 6. V rámci pilotního výcviku jsou lety plánovány tak, aby posádka na letištích, kde eventuálně přistane, pokud možno nevystupovala, pokud to není nezbytné pro bezpečné provedení letu. Pro přistání na jiných letištích nebo ploše je zapotřebí provést předchozí koordinaci s provozovatelem letiště nebo plochy.
 7. Podmínky této výjimky se přímo nevztahují na provoz letadel a SLZ provozovaných již podle jiných výjimek ze zákazu volného pohybu osob (např. podnikatelská činnost, zaměstnání). Jejich pilot nebo provozovatel je však přiměřeně použije, pokud je to proveditelné.
 8. Účastník leteckého provozu uskutečňovaného v rámci této výjimky, který by byl v budoucnu pozitivně testován na přítomnost koronaviru, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti osobu zodpovědnou za letecký provoz, kterého se zúčastnil.
 9. Jsou dodržována veškerá obecně stanovená, případně pro zajištění leteckého provozu vhodná, hygienická opatření směřující k zamezení šíření nákazy.

Kompletní znění vydaného dokumentu naleznete ZDE.

V praxi to znamená:

 1. Na letiště nebude vpouštěna veřejnost, která nezajišťuje provoz letiště nebo letadel.
 2. Osoby přítomné na letišti (provozovatelé, poskytovatelé služeb) budou hlásit přítomnost v kanceláři provozovatele letiště.
 3. Příprava letu probíhá bez vstupu posádek a cestujících do provozní budovy letiště (po dobu současných omezení není přístupná místnost pro přípravu, toalety apod.).
 4. V případě nezbytných vstupů do provozní budovy budou nosit všichni vstupující ochranu dýchacích cest (roušky, šátky).
 5. V případě, že by kdokoliv z osob, které vstoupily na letiště, byl v budoucnu pozitivně testován na COVID, vyrozumí o tom neprodleně bezpečnostního pracovníka provozovatele (tel. +420 608 745 545).